Aktualności


12.12.2016

Zmiana Ustawy o Usługach Płatnicznych w zakresie opłat

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o Usługach Płatniczych, która zakłada między innymi wprowadzenie rachunku podstawowego oraz zmianę naliczania opłat na nadzór. Od wejścia w życie zmiany przepisy polskie instytucje płatnicze odprowadzać będą opłaty na nadzór uzależnione od wymaganych funduszy własnych. PONIP z  entuzjazmem przyjmuje zmianę, która pozwoli na konkurowanie nie tylko na polskim, ale też europejskim rynku. 


19.05.2016

Rekomendacja PONIP w zakresie stosowania FATCA do Krajowych Instytucji Płatniczych

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP wydała rekomendację w zakresie wypełniania przesłanek definicji instytucji finansowych na gruncie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA przez Krajowe Instytucje Płatnicze. Z treścią rekomendacji można zapoznać się tutaj.


28.03.2016

Kolejny podmiot zasila szeregi PONIP

Do PONIP przystąpił kolejny podmiot: BSS Poland S.A. Grono firm reprezentowanych przez PONIP sukcesywnie się powiększa. Nowego Członka witamy serdecznie, a kolejnych zapraszamy. 


28.10.2015

Zapraszamy w szeregi PONIP - teraz jeszcze łatwiej

PONIP otwiera się na nowych członków i zaprasza w swoje szeregi wszystkie firmy działające w branży finansowej. Miło nam poinformować, że Walne Zgromadzenie Członków PONIP obniżyło znacząco koszt przystąpienia do PONIP. To świetny ruch, reprezentując dużą część rynku odniesiemy jeszcze większe sukcesy - komentuje Andrzej Poniński, Prezes PONIP. Zapraszamy!


27.10.2015

PONIP z sukcesami w obniżeniu opłat od Instytucji Płatniczych!

Ministerstwo finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie opłat na rzecz nadzoru. Miło nam poinformować, że pierwsza część uwag PONIP została uwzględniona, co skutkować będzie znaczącym obniżeniem części opłat odprowadzanych przez Krajowe Instytucje Płatnicze. PONIP kontynuuje swoje prace na rzecz dalszych zmian tych opłat.


2.07.2015

Uwagi PONIP do projektu ustawy o rzeczniku finansowym uwzględnione!

Podkomisja ds. instytucji finasowych uwzględniła uwagi PONIP: zapis o opłacie stanowiącej część transakcji zamieniono modelem opartym o kapitały własne instytucji oraz uwzględniono instytucje pieniądza elektronicznego. Projekt w tej postaci zostanie skierowany do Komisji Finansów Publicznych, a później do Sejmu.


1.07.2015

Nowi członkowie PONIP

W dniu 1 lipca 2015 grono członków PONIP zasiliły England.pl oraz Grupa LEW. Cieszymy się, że PONIP reprezentuje coraz większą część rynku dostawców usług płatniczych, a nowych członków witamy!


17.06.2015

Ustawa o rzeczniku finansowym w drodze

Do Laski Marszałkowskiej wpłynął projekt grupy posłów wprowadzający urząd rzecznika finansowego. Ustawa precyzuje i ujednolica miedzy innymi terminy obsługi reklamacji, wprowadza mediację i tworzy urząd rzecznika finansowego. Projektowi przychylnie przygląda się Ministerstwo Finansów. PONIP popiera dużą część inicjatywy, nie akceptuje jednak zaproponowanej dysproporcji w modelu finansowania biura. PONIP wystąpi niebawem do projektodawców z propozycją zmian. Wersję projektu skierowanego do Sejmu wraz z uzasadnieniem znaleźć można tutaj


16.06.2015

PONIP skuteczny przy pracach nad zmianą opłat na rzecz nadzoru

PONIP skutecznie kontynuuje działania na rzecz zmiany modelu pobierania opłat na rzecz nadzoru nad Krajowymi Instytucjami Płatniczymi. W dniu dzisiejszym przedstawiciele PONIP uczestniczyli w owocnym spotkaniu z Sekretarz Stanu w MF - Izabelą Leszczyną. Udało się nam znacznie przyspieszyć termin prac nad zmianą Ustawy o Usługach Płatniczych w części, która dotyczy modelu pobierania opłat. Prace te będą prowadzone razem z implementacją MIF już w tym roku i opierać się będą na propozycjach PONIP.


02.06.2014

PONIP członkiem European Payments Institutions Federation

Pragniemy poinformować, że  PONIP otrzymał potwierdzenie przyjęcia związku do grona tzw. Associate Members w EPIF.

Członkostwo PONIP w EPIF to krok w realizacji długofalowej polityki związku – merytorycznej reprezentacji  i współpracy PONIP na międzynarodowym szczeblu regulacyjnym i szkoleniowym – wskazuje Andrzej Poniński, Prezes PONIP.

Paneuropejska działalność związku pozwoli na reprezentowanie interesów polskich niebankowych dostawców usług w trwającym ciągle procesie regulacji branży na szczeblu organów Unii Europejskiej. Szczególnie istotnym dla polskich dostawców usług płatności okaże się współpraca PONIP przy konstruowaniu projektów dyrektyw PSD II, AML IV, NIS oraz rozporządzeń Interchange i Transfer of Funds.

Oficjalna strona EPIF


09.05.2014

Zmiana modelu wpłat na koszty nadzoru KIP i KIPE - ruszyły prace MF

W ramach prowadzonego przez PONIP merytorycznego wsparcia dla zmian w modelu finansowania kosztów nadzoru przez KIP i KIPE w Polsce.

W ramach merytorycznego wsparcia zmian regulacji wpłat na koszty nadzoru, PONIP opracował zestawienie prawnoporównawcze porządków prawnych 18 krajów europejskich, które zostało przekazane do Ministerstwa Finansów (część opracowania).

PONIP sygnalizował konieczność zmiany przepisów podczas konferencji uzgodnieniowej w ramach projektu BUP & IBAN oraz prawie  rok temu wydając Rekomendację PONIP (pełna treść rekomendacji)

Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Finansów (w tym zawartych w tabeli uwag MF po konferencji uzgodnieniowej projektu BUP & IBAN) wynika, że w Ministerstwie zostaną podjęte prace nad zmianą obecnej regulacji UUP w tym zakresie.


02.04.2014

Udział PONIP w pracach nad nowelizacją UUP (Projekt BUP & IBAN):

W związku z opublikowanym w styczniu 2014 r. projektem założeń do projektu zmiany ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (tzw. projekt BUP & IBAN) w dniu 2 kwietnia 2014 w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu.

W imieniu PONIP w konferencji uczestniczył mec. K. Korus, przedstawiając stanowisko PONIP. Odniesienie Ministerstwa na stanowisko PONIP oraz kształt projektu po konferencji uzgodnieniowej znaleźć można tutaj


26.03.2014

PONIP w Rejestrze Przejrzystości Komisji Europejskiej:

W dniu dzisiejszym PONIP otrzymał oficjalne potwierdzenie wpisu związku do Rejestru Przejrzystości Komisji Europejskiej. Wpis do rejestru uzyskać mogą między innymi stowarzyszenia obywatelskie, organizacje branżowe i zawodowe oraz ośrodki analityczne. 

Wpis do rejestru umożliwi PONIP szerzy dostęp do informacji dotyczących bieżących i planowanych prac oraz inicjatyw Komisji Europejskiej. W szczególności umożliwi uzyskanie akredytacji dającej wstęp na posiedzenia Parlamentu Europejskiego.

Wpis PONIP w rejestrze znaleźć można tutaj


24.07.2013

Projekt Dyrektywy PSD II oraz Rozporządzenia w sprawie stawek Interchange:

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podczas porannej konferencji prasowej ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący rynku usług płatniczych tzw. „Payment legislative package”. Propozycja zmian w regulacji rynku usług płatniczych obejmuje nowelizację dyrektywy PSD oraz wprowadzenie regulacji dotyczącej stawek interchange.


Przedstawiona przez Komisję dokumentacja obejmuje min:

  • Proposal for a revised Payment Services Directive (PSDII),
  • Proposal for a Regulation on Multilateral Interchange Fees (MIFs).


Całość dokumentacji dotyczącej nowej propozycji PSD II i MIFs znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej.


17.07.2013

Rekomendacja PONIP w sprawie obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi

Informujemy o udostępnieniu pod poniższym linkiem pierwszej z cyklu Rekomendacji PONIP:


Sprawozdanie Senackiej Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu ustawy o interchange

Senacka Podkomisja Nadzwyczajna do spraw projektów nowelizaji ustawy o usługach płatniczych w zakresie opłat interchange opublikowała 24 czerwca sprawozdanie ze swoich prac, proponując jednolity projekt w sprawie interchange. Sprawozdanie Podkomisji znaleźć można tutaj


Prace nad rządowym projektem nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w Senacie

Rządowy projekt ustawy nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w toku prac w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał numer druku - 380, rozpatrywaną przez Senat wersję projektu znaleźć można tutaj

Jednocześnie na dzień 26 czerwca 2013 r. wyznaczono posiedzenie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie projektu.


II i III czytanie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych

Dnia 12 i 14 czerwca 2013 r., miało miejsce 43 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 13 czerwca odbyło się II czytanie rządowego projektu Ustawy o usługach płatniczyc w toku którego nie zgłoszono żadnych poprawek. W związku z tym Sejm w bloku głosowań dokonał III czytania projektu w Sejmie i przekazał go do rozpatrzenia przez  Senat Rzeczypospolitej Polskiej


4.06.2013

II czytanie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych

Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu  w dniach 22 - 23 maja 2013 r. przyjęła rządowy projekt Ustawy o usługach płatniczych. Projekt został skierowany do Sejmu do II czytania, które odbędzie się na 43 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 - 14 czerwca 2013 r.


17.05.2013

Termin posiedzenia Komisji Finansów Publicznych

Informujemy, że termin posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w sprawie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych został wyznaczony na dzień 22 maja 2013 r., na godzinę 13.00.


15.05.2013

Dyrektywa o rachunku płatniczym

8 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD – Payment Account Directive). Celem PAD jest poprawa obecnej sytuacji na rynku usług rachunków bieżących dla konsumentów. Zdaniem Komisji na rynku tym panuje słaba konkurencja między bankami i innymi dostawcami usług rachunku bieżącego, występują nieuzasadnione różnice w kosztach usług, konsumenci niezmiernie rzadko zmieniają dostawcę usługi, miliony Europejczyków nie posiadają konta mimo jego dużego znaczenia dla uczestniczenia w obrocie gospodarczym.

PAD ma przeciwdziałać tej sytuacji przez wprowadzenie obowiązku zapewnienia konsumentom zrozumiałej, wyczerpującej i ustandaryzowanej informacji o kosztach rachunku, wprowadzenie obowiązkowej procedury przeniesienia rachunku konsumenta do innego dostawcy na wzór przeniesienia numeru telefonu do innego operatora, wprowadzenie obowiązku powszechnego dostępu dla konsumentów do bezkosztowej lub niskokosztowej usługi rachunku płatniczego umożliwiającego podstawowe operacje bankowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o dyrektywie PAD zawartymi na niniejszej stronie oraz do śledzenia aktualnych informacji dostępnych na stronie Komisji Europejskiej 


10.05.2013

I czytanie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych

W dniu 8 maja 2013 r.  odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowej (ogólnej) nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. Projekt został skierowany do pracy w Komisji Finansów Publicznych.

Stenogram z posiedzenia Sejmu znaleźć możnna tutaj
Wersję projektuskierowanego do Sejmu wraz z uzasadnieniem znaleźć można tutaj

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Wypełnij formularz i dołącz do Nas...

STREFA SPECJALNA

Dla członków stowarzyszenia...

 

DANE TELEADRESOWE

PONIP
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22 313 31 22, fax 12 618 08 14
e-mail: kontakt@ponip.org.pl

NEWSLETTER